1 / 3
 
2 / 3
 
3 / 3
 

 
 

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบ
กึ่งลอยกึ่งบ่อ

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบฝังบ่อ

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบ
แท่นลอยพื้นเหล็ก

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบ
แท่นลอยพื้นคอนกรีต

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบ
แท่นโมบาย

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบ
คานทดน้ำหนักติดตั้งในบ่อ